Ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης ιατρικών αποβλήτων – απορριμάτων

microAporLΑναλαμβάνουμε την κατασκευή Ψυκτικών Θαλάμων Συντήρησης Απορριμμάτων, όπως και τη δημιουργία  Ψυκτικών Θαλάμων, οι οπαίοι προορίζονται  για τη σωστή διατήρηση των ιατρικών αλλά και μολυσματικών αποβλήτων. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκεπάζονται στις επιθυμητές διαστάσεις πληρούν απολυτέ τα αυστηρά πρότυπα υγιεινής και καλύπτουν πλήρως και με ασφάλεια τις συγκεκριμένες αυξημένες ανάγκες των εκάστοτε ιατρικών μονάδων ,νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων  και εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΩΝ